Deelnamevoorwaarden van winactie

algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de
Instagram website van koro-shop.nl. Door deelname aan de betreffende
prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande
Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per
prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.
1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te
hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en
complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. KoRo kan een
winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van
zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer
opgegeven woon-of verblijfadres.
3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen
van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres,
correspondentieadres of telefoonnummer.
4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden
gecorrespondeerd.
5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs
is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere
producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan
de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden
uitgekeerd. Alsdan is KoRo gerechtigd een andere winnaar te trekken.
7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. KoRo is niet
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs
noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door KoRo of een
ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is KoEo niet
verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van

levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden
bepaald.
9 – KoRo is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of
verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of
verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een
medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet
in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later
tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). KoRo
kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald
door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook
niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het
post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
10 – Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor filmfestivals,
filmvoorstellingen of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan
er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van
compensatie.
11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van
persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. KoRo mag de
persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal
worden behandeld.
12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven
aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is KoRo
gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te
verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende
prijsvraag/winactie.
13. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar
worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is,
op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden
overhandigd.
14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico
van de winnaar. KoRo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de prijs door de winnaar.
15 – KoRo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die
voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische
storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de
prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

16 – KoRo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of
gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het
downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
17 – KoRo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname
uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene
voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de
prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke
wijze beïnvloeden.
18 – KoRo is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder
voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie
gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen,
dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen
of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat KoRo
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de
deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door KoRo
op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden
prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van
de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
20 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de
prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld
daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. KoRo zal zo spoedig
mogelijk reageren.

BELANGRIJK NIEUWS

* Persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld naar derde partijen, opzeggen kan ten alle tijden