🚚⏳ Vanwege grote drukte bij onze verzendpartners hebben bestellingen grote vertraging opgelopen. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

Deelnamevoorwaarden van winactie

Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de door KoRo Handels GmbH, hierna te noemen de exploitant of organisator, georganiseerde wedstrijd is gratis en wordt uitsluitend beheerst door deze deelnamevoorwaarden.

Procedure van het vergelijkend onderzoek

De duur van de 'give away' is van het begin van de maand tot het einde van de maand. Gedurende deze periode hebben de gebruikers de mogelijkheid om aan de wedstrijd deel te nemen. 

De prijs is een waardebon van €100 om één keer per maand online te winkelen bij KoRo Handels GmbH. 

Deelname

Iedereen die na het plaatsen van een bestelling bij KoRo (www.korodrogerie.de, www.koro-shop.at, www.koro-shop.ch, www.koro-shop.fr, www.koro-shop.it, www.koro-shop.fi, www.koro-shop.co.uk) een beoordelingsverzoek met een bijbehorende dynamische link ontvangt, kan aan de wedstrijd deelnemen. Elke evaluatie met minstens één bijgevoegde foto stelt veel voor. Beoordelingen zonder foto komen niet in aanmerking voor deelname en dus ook niet voor de wedstrijd. 

  • Deelname aan de wedstrijd is gratis.
  • De winnaar wordt per e-mail gecontacteerd. 

In aanmerking komende deelnemers

Natuurlijke personen die in Europa wonen en ouder zijn dan 14 jaar, mogen deelnemen. Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten.

Indien een deelnemer beperkt handelingsbekwaam is, is de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Alle personen die betrokken zijn bij het concipiëren en uitvoeren van de wedstrijd en werknemers van de Concessiehouder komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen van deelname uit te sluiten indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld

(a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of de uitvoering van de wedstrijd, b) in geval van overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden, c) in geval van oneerlijk gedrag of d) in geval van valse of misleidende informatie in verband met de deelneming aan de wedstrijd.

Winnen, kennisgeving en toezending van de prijs

De volgende prijs zal worden toegekend:

€ 100 waardebon voor online winkelen bij KoRo Handels GmbH. 

De winnaars worden na de sluitingsdatum bepaald door middel van een willekeurige trekking onder alle deelnemers.

De winnaars van de trekking worden zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld van hun prijs.

De prijs zal alleen worden overhandigd aan de winnaar of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige winnaar. Het is niet mogelijk de prijs in geld in te wisselen, te innen of uit te betalen.

Eventuele kosten voor het verzenden van de prijzen zijn voor rekening van de exploitant. Alle bijkomende kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor de eventuele belasting van de prijs.

Indien de winnaar na twee verzoeken binnen een periode van 3 weken niet reageert, kan de prijs aan een andere deelnemer worden overgedragen.

Beëindiging van het vergelijkend onderzoek

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit geldt met name voor alle redenen die het geplande verloop van het vergelijkend onderzoek zouden verstoren of verhinderen.

Gegevensbescherming

Deelname aan het vergelijkend onderzoek vereist de verstrekking van persoonsgegevens. De deelnemer verzekert dat de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens, met name voornaam, achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct zijn.

De organisator wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer noch aan derden zullen worden doorgegeven, noch aan hen voor gebruik ter beschikking zullen worden gesteld zonder hun toestemming.

In geval van winst stemt de winnaar in met de publicatie van zijn/haar naam en woonplaats in de door de organisator gebruikte reclamemedia. Dit omvat de bekendmaking van de winnaar op de website van de Concessiehouder en zijn sociale mediaplatforms.

De deelnemer kan zijn/haar verklaarde toestemming te allen tijde intrekken. De herroeping moet schriftelijk naar de contactgegevens van de organisator gestuurd worden die in het impressum van KoRo Handels GmbH vermeld staan. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de deelnemer onmiddellijk gewist.

Toepasselijk recht

Vragen of klachten in verband met het vergelijkend onderzoek moeten worden gericht aan de exploitant. Contactgegevens vindt u in de opdrukzone.

De mededinging van de exploitant is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Scheidbaarheidclausule

Mocht een bepaling van deze Deelnemingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Deelnemingsvoorwaarden niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijk toelaatbare bepaling die in economisch opzicht het dichtst komt bij de betekenis en het doel die in de ongeldige bepaling tot uitdrukking worden gebracht. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze deelnemingsvoorwaarden.

Het KoRo-team wenst u veel geluk en succes!